Toborrow kommenterar regeringens nya lagförslag om s.k. gräsrotsfinansiering

Posted by Isabella on 2018-09-07 16:00

Toborrow lämnade nyligen in sina synpunkter på det lagförslag (SOU 2018:20) rörande gräsrotsfinansiering som regeringen presenterade tidigare i år. I remissvaret kommenterar Toborrow i korthet vad lagförslaget kan komma att få för effekt för de aktörer som bedriver gräsrotsfinansiering samt vår syn på hur lagförslaget kan förbättras för att tillgodose syftet med regleringen på ett än mer ändamålsenligt sätt.

grasrotsfinansiering

Toborrow är en låneförmedlare som sammanför företag som vill låna pengar (låntagare) med företag eller privatpersoner som vill låna ut pengar (långivare) och det är utifrån denna affärsmodell (lånebaserad gräsrotsfinansiering) som lagförslagets potentiella effekter har analyserats.

En av utgångspunkterna med det nya lagförslaget har varit att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av gräsrotsfinansiering såsom en alternativ finansieringsform och källa till finansiering, för små och medelstora företag. Därutöver har utgångspunkten med lagen varit att möjliggöra för enskilda aktörer, såväl privatpersoner som företag, att hitta gemensamma finansieringslösningar. Lagförslaget syftar dessutom till att säkerställa ett högt konsument- och investerarskydd i allmänhet för att främja förtroendet för och utvecklingen av gräsrotsfinansiering.

 Toborrow har valt att analysera och uttala sig om vissa delar av lagförslaget, vilka i korthet är:

  1. lagförslagets ändamålsenlighet utifrån det bakomliggande syftet som bl.a. är att i) främja gräsrotsfinansiering såsom en alternativ finansieringsform för små och medelstora företag och ii) att enskilda företag och individer tillsammans ska kunna hitta gemensamma finansieringslösningar,

  2. investerar- och konsumentskyddet där vi förespråkar en proportionerlig och rimlig skyddsnivå så att ändamålet med lagen uppnås utan att det för den delen medför oproportionerligt försvårande moment som kan utgöra hinder för de företag som bedriver gräsrotsfinansiering,

  3. låntagares återbetalningsförmåga samt det bedömningsunderlag som ska ligga till grund för en sådan bedömning i det fall låntagaren är en juridisk person,

  4. krav på passandebedömningar, särskilt vad gäller lämpligheten i att begära att långivare ska lämna uppgifter om sina kunskaper om och erfarenheter av den avsedda investeringen i syfte att kapitalförmedlare ska kunna bedöma om investeringen passar kunden och därutöver förvissa sig om att långivaren har förstått den riskexponering som investeringen är förenad med, samt

  5. de föreslagna reglerna om att identifiera, hantera o
    ch redovisa intressekonflikter.

 

Har ni frågor eller kommentarer rörande det nya lagförslaget och vad det kan komma att få för effekt får ni gärna kommentera och ställa frågor i bloggen!

 

072 584 9692

 

 

Läs mer om Toborrow 

Taggar: Toborrow, fintech, Juridik